Ako funguje LPG v aute?

lpg-motorLPG má viacero kľúčových vlastností podobných ako benzín, teda pri prestavbách nie je potrebný veľký zásah do motora.

Pri prerábaní na plynový pohon sa do auta montuje takzvaný „splyňovač“. Auto vždy štartuje na benzín a po zahriatí motora sa systém automaticky prepína na plyn.

Prechod na plyn je hladký, často krát ho motorista ani nespozoruje. Vodič má v dosahu vždy malý prepínač, na ktorom je aj ukazovateľ zásoby paliva LPG. Ak sa v nádrži minie plyn, systém počas jazdy automaticky prepína na benzín. Pípnutím prepínač upozorní vodiča na zmenu paliva. Potom stačí natankovať plyn do nádrže. Palivo si vie vodič prepínať aj manuálne kedykoľvek počas jazdy.

LPG sa natankuje na čerpacej stanici pomocou plniacej koncovky do nádrže. Prepojenie koncovky a nádrže zabezpečuje najčastejšie medené potrubie potiahnuté plastom s vnútorným priemerom 6 mm a vonkajším 8 mm. V Európe sa používajú 3 druhy tankovacích pištolí a koncoviek – talianske, holandské a belgické. Na Slovensku a v okolitých krajinách sa využívajú talianske koncovky, v prípade, že je potrebné cestovať do krajín, kde sa používajú iné koncovky, je preto potrebné použiť pri tankovaní redukciu.

Z nádrže sa LPG vedie pomocou poplastovaného medeného potrubia s priemermi cca 4×6 mm k elektromagnetickému ventilu LPG v motorovom priestore. Odtiaľ je vedené do vyparovača a zároveň regulátora tlaku. V tom sa zmení jeho skupenstvo z kvapalného na plynné a zníži sa jeho tlak na požadovanú úroveň. Zmena skupenstva prebieha pomocou ohrevu, na ktorý sa využíva teplá voda z chladiaceho okruhu vozidla, ktorou sa zohrieva regulátor. Z regulátora sa už plynný propán-bután privádza cez regulačný člen do sacieho potrubia motora.

Popis podtlakového systému pre autá so vstrekovaním benzínu s riadeným katalyzátorom:

Až po reduktor je princíp rovnaký ako pri autách s karburátorom. Pri tomto systéme ale úlohu riadenia a regulácie tvorby zmesi preberá riadiaca jednotka LPG, ktorá na základe informácií získaných zo vstupných signálov (lambda sonda, TPS), riadi množstvo plynu dodávaného do motora. Ako regulačný člen slúži krokový motorček, ktorý na základe okamžitej požiadavky buď otvára alebo zatvára prívod plynu a tým riadi jeho množstvo. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis paralelného systému vstrekovania plynného paliva:

Ide o starší systém vstrekovania plynu. Až po reduktor je princíp činnosti rovnaký ako pri predchádzajúcich systémoch, ale od reduktora sa mení. Používa sa reduktor pracujúci na inom princípe. Kým predchádzajúce systémy používali reduktor, ktorý pracoval na podtlakovom princípe a plyn bol do sacieho potrubia nasávaný, reduktor v systémoch vstrekovania plynného paliva pracuje na pretlakovom princípe a plyn je do sacieho potrubia vstrekovaný. Z reduktora je plyn vedený do vstrekovača, príp. vstrekovačov, odkiaľ je vstrekovaný do sacieho potrubia čo možno najbližšie k sacím ventilom. Reguláciu množstva vstrekovaného plynu riadi riadiaca jednotka LPG, ktorá určuje čas dĺžky vstreku plynu [ms]. Ide vlastne o čas otvorenia plynového vstrekovača. Práve v spôsobe, akým RJ určuje tento čas, je hlavný rozdiel medzi paralelným a sériovým systémom vstreku plynu. Pri paralelnom systéme RJ vyhodnocuje vstupné signály z jednotlivých snímačov motora (lambda sonda, TPS, a pod.) a na základe týchto údajov vypočítava čas vstreku. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis sériového systému vstrekovania plynného paliva:

Princíp činnosti je takmer rovnaký (až na malé zmeny) ako v predchádzajúcom prípade. Hlavný rozdiel je v spôsobe výpočtu času vstreku. RJ LPG pre výpočet nevyužíva signály zo snímačov motora, ale pokyny riadiacej jednotky motora pre benzínové vstrekovače – čas vstreku benzínových vstrekovačov. Tento potom iba prepočítava a následne aplikuje pre potreby plynu. Tzn., že tvorbu zmesi vlastne naďalej riadi riadiaca jednotka motora. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov. Tento systém vstrekovania plynu využívajú takmer všetky značky splynovačov predávané na našom trhu.

Popis vstrekovania kvapalného plynu:

Princíp činnosti je oproti všetkým predchádzajúcim systémom odlišný. LPG je z nádrže dodávané prostredníctvom čerpadla v nádrži cez regulátor tlaku (bez vyparovača) až do LPG vstrekovačov. Pri tomto systéme je potrebné aj spätné vedenie LPG späť do nádrže (prepadové potrubie). Systém má vynikajúce parametre prevádzky – výkon aj spotreba sú lepšie ako na benzín, bohužiaľ je veľmi citlivý na kvalitu natankovaného plynu. To je aj jedna z príčin, prečo sa takmer vôbec nepoužíva.